Algemeen

 1. Kreinn advocatuur bestaat uit mr. F.L. Jansen die werkt voor eigen rekening en risico.

Opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door het kantoor schriftelijk is bevestigd.
 2. Iedere opdracht wordt geacht te zijn verleend aan het kantoor, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden in opdracht van het kantoor. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachten strekken niet tot advisering over buitenlands recht en strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
 6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
 7. Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Kreinn advocatuur gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.kreinn.nl voor alle nieuwe opdrachten.
 8. Kreinn advocatuur aanvaardt louter een inspannings- en nimmer een resultaat- verbintenissen.
 9. Auteursrechten met betrekking tot alle door Kreinn advocatuur vervaardigde werken blijven te allen tijde eigendom van Kreinn advocatuur. Kreinn advocatuur is te allen tijde gerechtigd op de bij haar vervaardigde werken haar naam te vermelden.

Tarieven, declaraties en betalingen

 1. De aan Kreinn advocatuur toekomende vergoeding wordt bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigde uurtarief. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht.  Kreinn advocatuur is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.
 2. De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn in euro’s, exclusief zes procent kantoorkosten, exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief leges, griffierechten en de kosten die eventueel gemaakt dienen te worden voor het inschakelen van derden.
 3. In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever, indien gewenst een gespecificeerde, declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De behandelend advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval.
 4. In de hiernavolgende gevallen is de vordering tot betaling aan Kreinn advocatuur direct opeisbaar indien en zodra opdrachtgever jegens Kreinn advocatuur in verzuim raakt. Doordat de zeggenschap over de opdrachtgever wijzigt of wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of als bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest of wanneer de opdrachtgever – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 5. Kreinn advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.
 6. Kreinn advocatuur is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 7. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

Archivering

 1. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten, komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal de behandelend advocaat informatie over de polis aan opdrachtgever verstrekken.
 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op de dekking geeft, dan wel de desbetreffende schade door de verzekering niet is gedekt, is de aansprakelijkheid van Kreinn advocatuur – dan wel de behandelend advocaat – beperkt tot ten hoogste het door Kreinn advocatuur – dan wel de behandelend advocaat – in het kader van de betreffende opdracht gedurende de laatste twaalf kalendermaanden waarin de betreffende opdracht is gewerkt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
 3. Bij de inschakeling van derden kan de behandelend advocaat – Kreinn advocatuur – behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het gestelde in 19 geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur. Los van bovenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellen­de voorwaarden, welke door derden aan de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur worden tegengeworpen, ook door de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur aan opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur bij de uitvoering van de opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur nimmer meer rechten doen gelden dan de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur jegens de betreffende derden kan doen gelden.
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 5. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de dienstverlening van de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur is de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling ligt ter inzage op kantoor en beschrijft de klachtenprocedure. De klachtenregeling is ook te raadplegen op onze website www.kreinn.nl
 2. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat dan wel Kreinn advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Amsterdam is exclusief bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, indien de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is.
 3. Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door de behandelend advocaat is aanvaard. Algemene Voorwaarden d.d. 31-10-2022