Informatie op de website

De informatie op de website van kreinn.nl is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De op de website verstrekte informatie kan dus niet worden beschouwd als zijnde een juridisch of anderszins professioneel advies. Indien u vragen heeft over de inhoud van de gepubliceerde informatie en wat dat voor uw situatie betekent, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Kreinn advocatuur, en geen handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen.

Aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht die betracht wordt bij de samenstelling van de website en de daarin opgenomen informatie, kan Kreinn advocatuur niet instaan dat deze informatie volledig juist, voortdurend actueel en/of accuraat is. Kreinn advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website.

Hyperlinks

Eventuele verwijzingen naar de websites van derden of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Deze worden niet door Kreinn advocatuur gemaakt, dan wel bijgehouden, dan wel gecontroleerd. Kreinn advocatuur kan derhalve geen garantie geven over de inhoud en toegankelijkheid van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

Copyright 

Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Kreinn advocatuur behoudt zich hiervan de rechten voor met betrekking tot alle gedane uitingen op de website. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kreinn advocatuur is het derhalve niet toegestaan om voor commercieel gebruik deze te vermenigvuldigen, deze op te slaan en/of te kopiëren en/of openbaar te maken.