Kreinn advocatuur hecht als juridische dienstverlener uiteraard erg grote waarde aan hoe haar cliënten de dienstverlening ervaren en of ze daarmee tevreden zijn. Helaas kan het voorkomen dat u wellicht niet tevreden bent over de dienstverlening of over de declaratie. Uiteraard wenst Kreinn advocatuur er graag met u uitkomen. 

Kreinn advocatuur wenst daarom met u in gesprek te gaan daarvoor kunt u zich wenden tot Frank Laurens Jansen. In overleg met u wordt dan geprobeerd om een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

U dient uw klacht te melden binnen drie maanden na het moment waarop u kennisnam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Op onze dienstverlening is namelijk de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor digitaal of per post indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (telefoonnummer: 070 310 5 310). Daar kunt u ook het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,- en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dat betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schade van meer dan € 10.000,- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

Kreinn advocatuur kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Wij hebben echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.