Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid nodig? Bent u geconfronteerd met juridische problemen met betrekking tot uw bestuursfunctie of wilt u een van de bestuurders aansprakelijk stellen? Kreinn advocatuur begrijpt de complexiteit van bestuurdersaansprakelijkheid en kan u bijstaan door jarenlange expertise op dit gebied.

Wilt u direct duidelijkheid krijgen? Neem contact op via een van onderstaande mogelijkheden:

Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid precies in?

Elke bestuurder, commissaris of toezichthouder kan aansprakelijk gesteld worden. Hoewel de lat hoog ligt, komt het in de praktijk toch steeds vaker voor dat men probeert een bestuurder van een nv, bv, stichting of vereniging persoonlijk aan te spreken. De praktijk leert dat bestuurders zich in veel gevallen niet bewust zijn van de risico’s.

Normaal gesproken is er bij een rechtspersoon sprake van een afgescheiden vermogen. In bepaalde gevallen kan echter het privévermogen van een bestuurder worden aangesproken als gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid.

Er zijn een aantal gevallen waarbij een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Het gaat hierbij over de persoonlijke aansprakelijkheid. Dit kan zien op interne aansprakelijkheid (ten aanzien van de onderneming) of externe aansprakelijkheid van de bestuurder (jegens derden). Ook kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor de tekorten in een faillissement, wanneer er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

In welke gevallen kan bestuurdersaansprakelijkheid zich zoal voordoen?

 • Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement door de curator.
 • Bij misleidende of niet-tijdig gedeponeerde jaarrekening.
 • Bij benadeling van schuldeisers.
 • Bij onbehoorlijke dividenduitkeringen.
 • Bij het verwaarlozen van de administratie – bestuurdersaansprakelijkheid administratie-.
 • Bij het niet voldoen van de gestelde eisen voor een subsidie.
 • Bij het niet tijdig of volledig informeren van de toezichthouders van de stichting of vereniging van majeure zaken.
 • Bij het niet voldoende houden van toezicht.
 • Bij gebreken in de oprichting.

Waarom is het raadzaam een advocaat ondernemingsrecht te raadplegen?

Het is raadzaam bewust te zijn van de risico’s die horen bij het besturen en deze in kaart te laten brengen om zo de gevolgen van aansprakelijkheid te voorkomen dan wel te beperken. Dat geldt zeker bij het nemen van complexe besluiten en in crisissituaties, zoals bij financiële problemen. In geval van een naderend faillissement loopt u als bestuurder extra risico en is het van belang te weten hoe u dient te handelen ten opzichte van crediteuren, debiteuren, de belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds, bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement-bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat houdt de vrije advocaat keuze van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in?

De vrije advocaat houdt in dat u zelf de advocaat mag kiezen en de kosten daarvan gedragen worden door uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Kreinn advocatuur ontvangt regelmatig doorverwijzingen van verzekeringsmaatschappijen zelf. Onafhankelijk overleg met een advocaat bestuurdersaansprakelijkheid geeft u inzicht over de mogelijkheden en de risico’s.

Soorten bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Allereerst bestaat de interne bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer een bestuurder zijn of haar taak als bestuurder niet goed uitvoert, dan kan de onderneming deze bestuurder aansprakelijk stellen voor de schade. Er moet hierbij sprake zijn van een zogenaamd persoonlijk ‘ernstig verwijt’, bijvoorbeeld door het nemen van onnodige financiële risico’s, het nalaten bepaalde verzekeringen af te sluiten of het ernstig verwaarlozen van de administratie.

Externe bestuurder aansprakelijk

Wanneer een bestuurder door zijn of haar handelen schade berokkent aan derden, kan deze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op grond van de externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bij deze externe aansprakelijkheid kan de bestuurder persoonlijk worden aangesproken op grond van een onrechtmatige daad. Van zo’n onrechtmatige daad is bijvoorbeeld sprake wanneer de bestuurder ervoor kiest bepaalde schuldeisers niet te voldoen, en bepaalde andere juist wel, zonder goede reden (selectieve betaling). Een ander voorbeeld van wat gezien kan worden als onrechtmatige daad, is dat de bestuurder de activa uit de onderneming haalt, waardoor er voor schuldeisers niets meer overblijft.

Faillissement na onbehoorlijke taakvervulling

In geval van een faillissement, dan heeft de curator bepaalde mogelijkheden om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor tekorten in de boedel. Het bestuur kan aansprakelijk gesteld worden wanneer deze zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en als aannemelijk is dat die kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Het bestuur is dan hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Om een bestuurder aansprakelijk te stellen moet het wel écht gaan om onbehoorlijk bestuur. Iedere bestuurder kan echter bepaalde menselijke fouten maken.

In twee gevallen staat bestuurdersaansprakelijkheid op grond van een onbehoorlijke taakvervulling al vast:

 • Het bestuur heeft geen behoorlijke boekhouding gevoerd
 • Het bestuur heeft de jaarrekening niet op tijd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Als een bestuurdersaansprakelijkheid kwestie zich voordoet, is directe actie raadzaam. Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Heeft u te maken met:

 • Een bestuurder die zijn taak onbehoorlijk uitvoert?
 • Een aansprakelijkstelling vanuit de curator uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur?
 • Interne aansprakelijkheid van een bestuurder (ernstig verwijt)
 • Problemen met een schuld of schuldeiser door het handelen van een bestuurder
 • Ieder ander vraagstuk over bestuurdersaansprakelijkheid binnen uw vennootschap?

Kreinn advocatuur kan u helpen. Neem direct vrijblijvend contact op via onderstaande button!

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.