Bij medische praktijken wordt er middels een maatschapsovereenkomst en steeds vaker direct binnen een besloten vennootschap (bv) samengewerkt. In veel samenwerkingsovereenkomsten van medische praktijken zoals die bijvoorbeeld van: apothekers, orthodontisten of tandartsen is arbitrage als geschilbeslechting overeengekomen middels een arbitraal beding. Daarnaast kan ook op het moment wanneer een conflict zich voordoet arbitrage overeengekomen worden (compromis).

Wat is een belangrijk voordeel van arbitrage?

De vertrouwelijkheid is een belangrijke reden waarom in veel overeenkomsten in de zorg arbitrage opgenomen is. In tegenstelling tot de overheidsrechter is een vonnis niet openbaar en wordt deze slechts in uitzonderlijke gevallen anoniem geopenbaard. Daarnaast geldt voor alle deelnemers geheimhouding of wordt deze expliciet overeengekomen. En geldt dat de agenda van het scheidsgerecht niet openbaar is en de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt. Waardoor discretie gewaarborgd wordt en derden zoals journalisten niet snel op de hoogte zullen zijn.

Welk instituut?

Het Scheidsgerecht Gezondheidsrecht is de instantie die geschillen kan beslechten tussen partijen die actief zijn in de zorg. En ook het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) kan als geschillenbeslechter optreden.

Welke geschillen?

Voor bijvoorbeeld een maatschapsgeschil ligt het voor de hand dat het Scheidsgerecht Gezondheidsrecht wordt benaderd. Veelal zal er discussie zijn over de opzeggronden en over de waardebepaling. Voor bijvoorbeeld een geschil over een verplichte overdracht van aandelen in de bv ligt het voor de hand de NAI te benaderen. Uit de rechtsliteratuur volgt dat het aandeelhouders vrij staat overeen te komen dat bij het intreden van bepaalde omstandigheden de een gehouden is zijn aandelen over te dragen aan de ander. Echter niet in alle gevallen kan dit ten uitvoer worden gebracht met een arbitraal vonnis, omdat soms de statutaire goedkeuringsregeling/ blokkeringsregeling van de bv zich daartegen verzet. En eerst de statuten gewijzigd dienen te worden.

Is arbitrage sneller en kwalitatief beter dan de overheidsrechter?

Ja, een vonnis in arbitrage vindt doorgaans sneller plaats dan bij de overheidsrechter. Afhankelijk van het geschil is de gemiddelde doorlooptijd ongeveer 9 maanden. De snelheid wordt mede bepaald omdat het scheidsgerecht wordt samengesteld uit deskundigen. Zo bestaat het Scheidsgerecht Gezondheidsrecht bij een maatschapsconflict doorgaans uit een voorzitter (jurist), een medisch specialist en een accountant. Deze deskundigheid draagt niet alleen bij aan een snelle beslissing, maar draagt ook bij aan de kwaliteit. Daarnaast is hoger beroep tegen een arbitraal vonnis alleen mogelijk als partijen dat zelf zijn overeengekomen, wat niet standaard is. Een arbitraal vonnis is dus bindend wat soms als een nadeel gezien kan worden. Men kan het slechts in een beperkt aantal gevallen -art 1065 Rv- voorleggen aan de overheidsrechter. Dit kan bijvoorbeeld als het scheidsgerecht zich niet aan haar opdracht heeft gehouden of als een geldige arbitrage overeenkomst ontbreekt.

Wat zijn de kosten? 

De kosten zijn erg afhankelijk van de aard van de procedure. Maar de kosten van arbitrage zullen volledig opgebracht moeten worden door partijen zelf, wat men als een nadeel kan zien. Waarbij het vaak zo is dat de verliezende partij de volledige in redelijkheid gemaakte kosten voor haar rekening dient te nemen. Dat is anders bij een gerechtelijke procedure bij de overheidsrechter, waarbij in beginsel niet de daadwerkelijke kosten worden berekend maar met forfaitaire bedragen wordt gerekend. Deze kosten vallen doorgaans veel lager uit dan de daadwerkelijke kosten. De kosten van arbitrage zijn vaak duur, maar zijn dus sterk afhankelijk van het soort procedure. Doordat er vaak geen hoger beroep mogelijk is kunnen de totale kosten ook weer meevallen.Indien men een rechtsbijstandverzekering heeft dient deze de kosten te betalen. Daarbij geldt tevens het recht op vrije advocaatkeuze, wat inhoudt dat uzelf – en dus niet de rechtsbijstandverzekering – een gespecialiseerde advocaat mag kiezen. Het is overigens raadzaam dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat, omdat dit soort geschillen vaak vraagt om specifieke kennis.

Hoe zit het met de bewijsregels?

In arbitrage is het gerecht niet gebonden aan het wettelijke bewijsrecht. Dat betekent dus dat ze zelf weegt en beoordeelt welke bewijsmiddelen ze toe laat. Wat de verdeling is en nog belangrijker wat de waardering ervan is. Dit is anders als partijen dit anders overeenkomen. Daarnaast wordt de vrijheid van het bewijsrecht in arbitrage begrensd door de fundamentele uitgangspunten van het wettelijke procesrecht. Immers arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting en kent een wettelijke basis in het Wetboek van Rechtsvordering (art. 1020-1076Rv). Waarbij het toezien op hoor en wederhoor in arbitrage een belangrijk uitgangspunt is.

Conclusie.                                                                                                                     

Arbitrage is doorgaans een effectieve en efficiënte manier van geschilbeslechting. Waarbij vooral de kwaliteit en de vertrouwelijkheid een groot voordeel zijn. Een aandachtspunt is het bewijsrechtstelsel. Daarnaast zijn afhankelijk van de aard van het geschil en of men wel of niet beschikt over een rechtsbijstandverzekering de kosten een aandachtspunt.

Als gespecialiseerde advocaat heb ik ervaring op dit vlak en ik sta je graag vrijblijvend te woord. Bel me op 06-12182202 of e-mail me via  jansen@kreinn.nl.

Frank Laurens Jansen.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Relevante artikels