De Ondernemingskamer is een gespecialiseerde kamer op het gebied van het ondernemingsrecht bij het Gerechtshof in Amsterdam. Bij het ontstaan van geschillen binnen de vennootschap kunnen deze mogelijk worden opgelost via de enquêteprocedure.

Met voor wat voor geschillen naar de Ondernemingskamer?

Bij het ontstaan van bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders onderling, of bij geschillen tussen aandeelhouders met bestuurders of commissarissen van de vennootschap, of bij belangenverstrengeling van bestuurders van de vennootschap, of bij geschillen over het gevoerde beleid van de rechtspersoon kan een gang naar de Ondernemingskamer gemaakt worden.

Wat houdt de enquêteprocedure in?

De enquêteprocedure is gericht op het herstellen van de goede verhoudingen. Daarom dient een verzoeker eerst zijn bezwaren kenbaar te maken aan het bestuur en indien aanwezig de raad van commissarissen. Indien dit niet gebeurt is de verzoeker niet ontvankelijk.

De enquêteprocedure is verdeeld in twee fasen.

In de eerste fase zal de Ondernemingskamer beoordelen of er een onderzoek dient plaats te vinden. De vraag die daarvoor die dient te worden beantwoord is of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid.

Tevens kan de Ondernemingskamer voorlopige voorzieningen treffen in de eerste fase, als daarvoor een spoedeisen belang is.

Nadat het onderzoeksverslag klaar is kan binnen twee maanden na deponering ervan aan de Ondernemingskamer het verzoek worden gedaan vast te stellen dat er sprake is van wanbeleid en kan de Ondernemingskamer op verzoek eindvoorzieningen treffen.

Welke voorlopige voorzieningen kan de Ondernemingskamer onder meer treffen?

De Ondernemingskamer kan besluiten om een bestuurder of commissaris te schorsen, of om een tijdelijke een extra bestuurder of commissaris te benoemen die bijzondere bevoegdheden of een doorslaggevende stem kan hebben. Maar ook bijvoorbeeld kan het stemrecht van een aandeelhouder tijdelijk te ontnemen of het overdragen van de aandelen aan een derde ten titel van beheer. Er is geen limitatieve opsomming van het aantal te treffen voorlopige voorzieningen gedurende het geding. Doordat gedurende de procedure de verzoeker kan verzoeken om voorlopige voorzieningen te treffen kan dit bijdragen snel tot een oplossing te komen van het probleem. Hiervan wordt dan ook in de praktijk veel gebruik van gemaakt.

Welke eindvoorzieningen kan de Ondernemingskamer onder meer treffen?

De Ondernemingskamer kan bij vaststelling van wanbeleid vergaande maateregelen treffen zoals bijvoorbeeld. De vernietiging van besluiten, ontslag van bestuurders, tijdelijke afwijking van de statuten en/of tijdelijke overdracht van aandelen ten titel van beheer.

Wie is bevoegd om naar de Ondernemingskamer te stappen?

In artikel 2:346 en 2:347 BW staat wie bevoegd is tot het verzoeken van een enquête.

Dit zijn bijvoorbeeld onder meer: bepaalde aandeelhouders en certificaathouders (de wet stelt wel een kapitaalseis) van en nv of bv, leden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (de wet stelt wel een leden eis), verenigingen van werknemers onder bepaalde voorwaarden. De rechtspersoon zelf via het bestuur of de raad van commissarissen, Ook kan statutairof contractueel worden bepaald dat anderen bevoegd zijn een verzoek tot enquête in te dienen.

Waarom wel naar de Ondernemingskamer?

De gang naar de Ondernemingskamer in de praktijk vooral wordt aangewend is voor het treffen van voorlopige voorzieningen. De gang naar de Ondernemingskamer kan ervoor zorgen dat er een opening komt in een ontstane impasse waardoor er ruimte komt om te onderhandelen naar een oplossing. Verder kan de gang naar de Ondernemingskamer van belang zijn voor het vaststellen bij wie de verantwoordelijkheid berust voor wanbeleid. Het onderzoek van de Ondernemingskamer waarin vast is gesteld dat er sprake is van wanbeleid kan ingezet worden voor het hoofdelijk aansprakelijk stellen van bestuurders en of commissarissen.

Waarom niet naar de Ondernemingskamer?

De procedure bij de Ondernemingskamer is openbaar en kan lang in beslag nemen. In bepaalde gevallen duurt het onderzoek een jaar. De kosten van de onderzoeker dienen in eerste instantie betaald te worden door de vennootschap. Indien evident is dat de vennootschap de kosten niet kan dragen dient de verzoeker zelf zekerheid te stellen voor de onderzoekskosten. Afhankelijk van de conclusies van de onderzoeker kunnen de kosten kunnen na het onderzoek weer verhaald worden op de vennootschap of bijvoorbeeld op de verzoeker. Niet in alle gevallen wegen de kosten op tegen het te behalen resultaat. Soms is het bijvoorbeeld raadzaam alternatieve geschilbeslechting te onderzoeken zoals die bijvoorbeeld van arbitrage.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Als een conflict zich voordoet is directe actie met een gespecialiseerde advocaat in het ondernemingsrecht raadzaam. Schroom dan ook niet om vrijblijvend contact op te nemen om uw vragen te stellen en/ of om een eerste analyse en strategie te bespreken.

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een maatwerk oplossing gezocht.

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Relevante artikels