De rechten van aandeelhouders zijn te vinden in de wet en de statuten. In bepaalde gevallen zijn ze ook te vinden in aandeelhoudersovereenkomsten en/of in een van toepassing zijnde Corporate Governance Code.

De wet kent aan de aandeelhouders een aantal kernbevoegdheden toe (let wel: bij een structuurvennootschap kan dat op onderdelen afwijken). Hieronder geef ik een aantal voorbeelden.

Het oproepen tot een aandeelhoudersvergadering

Aandeelhouders die alleen of tezamen minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen het bestuur en de raad van commissarissen onder nauwkeurige opgave van onderwerpen verzoeken een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Tenzij een zwaarwichtig belang van de onderneming zich daartegen verzet, dient hiermee ingestemd te worden.

De verplichte aandeelhoudersvergadering

Minimaal een keer per jaar moet de bv of nv verantwoording afleggen aan de aandeelhouders in een aandeelhoudersvergadering.

De mogelijkheid tot het bijwonen van de aandeelhoudersvergadering

Elke aandeelhouder is bevoegd om een aandeelhoudersvergadering bij te wonen of zich daarin te laten vertegenwoordigen.

Het recht vragen te mogen stellen op de aandeelhoudersvergadering

Elke aandeelhouder mag vragen stellen aan het bestuur en de raad van commissarissen en deze zal hier antwoord op moeten geven. Tenzij een zwaarwichtig belang van de onderneming zich daartegen verzet. Let op! Het bestuur dient dit wel te onderbouwen.

Ingrijpende bestuursbesluiten voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid tot goedkeuring van ingrijpende bestuursbesluiten.

De aandeelhoudersvergadering is bevoegd tot het vaststellen van de jaarrekening

Deze bevoegdheid kan niet in de statuten aan de goedkeuring van een ander orgaan van de BV of NV of aan derden worden toegekend.

Gerechtelijke procedures of een geschillenregeling?

Conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders en/of de raad van commissarissen kunnen worden voorgelegd aan de rechter of kunnen worden beslecht via bijvoorbeeld arbitrage. Tevens is het mogelijk om via mediation te bezien of er een oplossing mogelijk is. 

Verhoudingen verstoord?

Als het besluitvormingsproces verstoord raakt en/of als aandeelhouders allerlei handelingen plegen om elkaar dwars te zitten dan wordt het raadzaam dat u juridisch advies inwint. -Lees hier verder over welke handelingen dat zijn en wat wel mag en niet mag-.

Wacht niet te lang met het raadplegen van een gespecialiseerde advocaat

Als een aandeelhoudersconflict zich voordoet is directe actie raadzaam. De ervaring leert vaak hoe langer u wacht met het inschakelen van gespecialiseerde hulp hoe duurder u het komt te staan. Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Relevante artikels